• Kennis en nieuwe ontwikkelingen

Kennis delen, ervaring opdoen en met nieuwe dingen aan de slag: het is een natuurlijk onderdeel van ons werk.Uiteraard delen wij dit graag met besturen, scholen, ouders en samenwerkingspartners. Er volgen nu diverse voorbeelden.

Inspirerende lezingen

Lectoren, adviseurs, auteurs en andere professionals brengen op een positieve manier Passend Onderwijs onder de aandacht van leerkrachten. Nieuwe inzichten en praktische tips zorgen ervoor dat leerkrachten anders kijken naar de kinderen waar het om draait: de kinderen in de klas. Naar ‘lezingen’.

Praktische themasessies

Leerkrachten gaan tijdens deze sessies van denken naar doen. Concreet, inspirerend en vooral als stimulans om in de klas concreet met passend Onderwijs aan de slag te gaan. Kortom: een frisse duik in de praktijk.

Proeftuintjes

12 leerkrachten (8 uit BAO, 2 uit SBO en 2 uit SO) en een onderwijsbegeleider van het SWV werken met hart en ziel aan positief Passend Onderwijs. Vanuit de positieve psychologie en talentontwikkeling. Centraal staan de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van leerlingen en het bevorderen van veerkracht, welbevinden, geluk en het werken vanuit de “bedoeling” betekenisvol leren en leven. Begeleiding: lector Passend Onderwijs Annemiek Mol Lous en Hansje Planjer van de IJsselgroep.

Pilot impulsklas

In het schooljaar 2018-2019 start in Apeldoorn een pilot bovenschoolse Impulsklas. Hier werken 8 leerlingen met 1 ouder per kind aan gedrag en werkhoudingsverbetering. De leerlingen en de ouders gaan 1 dagdeel per week gedurende 12 weken naar de Impulsklas. De begeleiding vindt plaats door en leerkracht uit de proeftuintjes en door een onderwijsbegeleider van het SWV.

Pilot samenwerking jeugdhulp

In het schooljaar 2018-2019 gaan het Kompas, de Reiziger en de Sebastiaanschool in Doc Zuid onder één dak samenwerken met het Centrum van Jeugd en Gezin. Dit om onderwijs en jeugdhulp vroegtijdig te verbinden. De scholen werken samen en het schoolmaatschappelijk werk wordt in de drie scholen preventief ingezet.

Stimulering kwaliteitsverbetering basisonderwijs op gebied van meer- en hoogbegaafdheid

Alle schoolbesturen van het SWV krijgen éénmalig extra middelen om de kwaliteit van de basisondersteuning op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Ieder bestuur heeft hiervoor een projectplan gemaakt en voert dit uit in het schooljaar 2018-2019.

Bouw!

Dit is een webbased interventieprogramma dat uitval bij het leren lezen en spellen voorkomt door een gerichte aanpak vanaf groep 2 tot eind groep 3/ half groep 4. Het SWV biedt scholen de mogelijkheid tot een introductie en implementatie van Bouw!

Project de Meerwaarde

Er wordt onderzocht of leerlingen met een zeer ernstige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (EMB+), een passend onderwijs-zorgarrangement kunnen krijgen in een aparte voorziening naast het SO cluster 3 onderwijs in Apeldoorn. Het gaat om leerlingen die niet kunnen worden opgevangen in het SO cluster 3, nu leerplichtontheffing krijgen of buiten Apeldoorn in de regio in een onderwijs-zorgvoorziening worden opgevangen.

Pilot groepsondersteuning gedrag

Het aantal leerlingen in het SO cluster 4 neemt toe. Deze leerlingen hebben de behoefte om tot rust te komen zodat zij voldoende kunnen profi teren van het onderwijs. Een pilot start om een opgeleide Jeugd GGZ professional in te zetten in het onderwijs. Doel is het voorkomen van thuiszitten van een groep leerlingen waarvoor geen passende alternatieven op het gebied van onderwijs zijn.

Copyright © SWV ApeldoornRealisatie: WelldotcomSitemapDisclaimerVoorwaardenPrivacyverklaring