Skip to main content
  • Kennis en nieuwe ontwikkelingen

Kennis delen, ervaring opdoen en met nieuwe dingen aan de slag: het is een natuurlijk onderdeel van ons werk.Uiteraard delen wij dit graag met besturen, scholen, ouders en samenwerkingspartners. Er volgen nu diverse voorbeelden.

Inspirerende lezingen

Wij organiseren elk nieuw schooljaar inspirerende lezingen voor leerkrachten, waarbij we ons qua inhoud laten voeden door de actualiteit en de trends die wij signaleren vanuit de hulpvragen die vanuit ons SWV naar ons toekomen. Van hieruit verzorgen professionals uit het betreffende werkveld, auteurs en collega's met specifieke expertise, inspirerende lezingen voor ons om als onderwijsgevende de volgende dag met nieuwe inzichten en praktische tips verder te kunnen bouwen aan positief passend onderwijs.

 Ga hiervoor naar ‘lezingen’.

Praktische themasessies

Naast de inspirerende lezingen verzorgen wij (op kleinere schaal van max. 25 deelnemers) elk schooljaar enkele “themasessies” die praktisch van aard zijn. Leerkrachten gaan tijdens deze sessies van denken naar doen. De inhoud is soms een koppeling met een eerder gegeven lezing, maar meestal een thema dat binnen de scholen van ons SWV regelmatig genoemd dan wel gesignaleerd wordt.

Wanneer de inhoud na deelname van een teamlid dusdanig aansluit om het teambreed te delen en in te zetten, dan is het mogelijk om deze “themasessie” als “korte Interventie” bij het SWV aan te vragen.

Tevens zijn de eerder gegeven “themasessies” (leerlijnen; executieve functies; kindgesprekken; begaafdheid; prikkelverwerking) permanent beschikbaar en terug te kijken op onze website.

Ga hiervoor naar ‘lezingen’.

Stimulering kwaliteitsverbetering basisonderwijs op gebied van meer- en hoogbegaafdheid

Alle schoolbesturen kunnen op projectbasis  jaarlijks in de periode 2019-2023 extra middelen om de kwaliteit van de basisondersteuning op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Deze stimulering loopt gedurende het 4jarig traject subsidie meer- en hoogbegaafdheid van het ministerie, waaruit de Stargroep, de leerkrachtondersteuning en de ouderbegeleiding wordt bekostigd.

Kindgesprekken

Met kindgesprekken versterk je de voorwaarden om te leren en te ontwikkelen.

We weten natuurlijk al langer dat echte gesprekken met leerlingen heel veel opleveren.
Vanuit het gevoel iets te kunnen (competentie), ergens invloed op te hebben(autonomie) en erbij te horen (relatie) komt een kind tot leren. Meer informatie over de kindgesprekken vind je via: 

https://www.proeftuintjes.nl/

Netwerk 'Laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie' (LL&D) en BOUW!

Dit netwerk is een vervolg op de ervaringen die zijn opgedaan in de pilot BOUW!, die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. BOUW! is een webbased interventieprogramma dat uitval bij het leren lezen en spellen voorkomt door een gerichte aanpak vanaf groep 2 tot eind groep 3/ half groep 4. Inmiddels werken bijna alle scholen in het SWV met BOUW!. Gezamenlijk is er een overeenkomst afgesloten met Lexima zodat alle scholen binnen het SWV kunnen profiteren van een kostenreductie op de licentie van BOUW!.

Vanuit de evaluatie van de pilot BOUW! bleek dat er een behoefte is om gezamenlijk op te trekken m.b.t. tot ontwikkelingen op taal-leesgebied.

De bedoeling van het netwerk “laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie” is om vernieuwingen m.b.t. taal en lezen hier aan de orde te laten komen, samen op te trekken en van elkaar te leren. 

Het streven is dat het een zelfsturend netwerk gaat worden waar alle scholen binnen Apeldoorn aan deel (kunnen) nemen.
De coördinatie blijft bij het SWV en vanuit IJsselgroep zal er een contactpersoon meedenken op de inhoud. Binnen het netwerk is er de mogelijkheid om kennis te laten invliegen, bv een gastspreker.  

Groepsondersteuning gedrag SO het Hofpark

Het aantal leerlingen in het SO cluster 4 waarbij volledige schoolgang een uitdaging vormt neemt toe. Deze leerlingen hebben de behoefte om tot rust te komen, zodat zij voldoende kunnen profiteren van het onderwijs. Op het Hofpark is een schakelklas  gestart met een opgeleide Jeugd GGZ professional. Doel is het voorkomen van thuiszitten van een groep leerlingen waarvoor geen passende alternatieven op het gebied van onderwijs zijn en het aanleren van vaardigheden om binnen school te kunnen functioneren.

Proeftuintjes Positief Passend Onderwijs

In totaal 12 leerkrachten (8 uit BAO, 2 uit SBO en 2 uit SO) en een onderwijsbegeleider van het SWV hebben met hart en ziel aan positief Passend Onderwijs gewerkt in de proeftuintjes. Zij hebben gewerkt aan het samen ontwikkelen van werkvormen vanuit de positieve psychologie en talentontwikkeling. De proeftuintjes zijn afgerond. Er is een MEGA-ZIN uitgegeven en een website proeftuintjes ontwikkeld. De opgedane ervaringen willen we graag met leerkrachten delen. Ga naar www.proeftuintjes.nl het MEGA-ZIN is tegen kostprijs te koop bij het SWV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderzoeksresultaten proeftuintje, impulsklas en jobcoaching door lector Passend Onderwijs

Lector Passend Onderwijs, Annemieke Mol Lous heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de proeftuintjes, de impulsklas die in pilotvorm heeft plaats gevonden en van een traject jobcoaching met een leerkracht als vervolg op de impulsklas.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld weergegeven in een publicatie. Naar 'onderzoek'.