Skip to main content
  • Heeft uw kind ondersteuning nodig?

Samen de juiste stappen zetten

Uw kind verdient extra aandacht. Maar welke stappen zijn goed voor uw kind. Ontdek het met Samenwerkingsverband Apeldoorn voor Primair Passend Onderwijs. Samen met school en ouders vinden we de juiste weg voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

School als startpunt

Het startpunt is de school. Meestal ziet de leerkracht of intern begeleider dat een kind extra hulp nodig heeft. Natuurlijk gaan zij dan eerst in gesprek met de ouders en samen op zoek naar mogelijkheden om het kind te helpen. Soms is dit voldoende en soms is het nodig om samen met het Samenwerkingsverband verder te kijken. De uitdagingen van een kind worden dan besproken door school, ouders en een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband.

Kernteam

Ook kan een kind worden besproken in een kernteam. Een kernteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige van het CJG, een school maatschappelijk werker, de intern begeleider van de school en een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Uiteraard zijn de ouders ook hier bij aanwezig. Door met elkaar te analyseren en in gesprek te gaan, komen mogelijke oplossingen in beeld: korte interventies, extra ondersteuning of extra ondersteuning+.

Samen met school vinden we de juiste weg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben

Oplossingsrichtingen in school

Scholen hebben de basisondersteuning met de eigen expertise op orde: dat is het uitgangspunt. Is de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter dan is de inzet van gedragswetenschappers en/of onderwijsbegeleiders van het SWV een volgende stap. De volgende drie oplossingsrichtingen zijn dan in beeld.
  • Korte interventies

    Korte interventies (KI’s) vinden plaats in de interactie met het kind. De interne begeleider en de leerkracht krijgen vanuit het samenwerkingsverband 8 à 10 uur onderwijsbegeleiding en coaching om ‘dit kind, in deze situatie en in deze groep’ op de juiste manier verder te helpen. Voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van taalontwikkeling, spraak en gehoor zijn er specifieke korte interventies (KI kentalis). Hetzelfde geldt voor uitdagingen met betrekking tot bewegen en motoriek (KI Ergo). Uiteraard worden de korte interventies samen met school geëvalueerd: functioneert het kind goed in de klas of zijn aanvullende korte interventies nodig.

  • Extra ondersteuning

    Voor kinderen met complexe en/of langdurige uitdagingen is een andere vorm van ondersteuning nodig. Vanuit het samenwerkingsverband zorgt een onderwijsbegeleider voor de inhoudelijke aansturing en coördinatie: wat heeft dit kind nodig, gebeuren er de goede dingen en past de leerlijn bij het kind (niet te hoog en niet te laag). Hierbij wordt nauw samengewerkt met een gedragswetenschapper die betrokken is bij het kind. Natuurlijk spelen ook de ouders een belangrijke rol bij de ondersteuning.

  • Extra ondersteuning+

    Soms is het nodig om kinderen in de klas extra ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld om kinderen kort of langdurig te ondersteunen bij het leren en het functioneren in de klas. Vanuit het samenwerkingsband worden financiële middelen ingezet voor bijvoorbeeld een onderwijsassistent die in de klas de leerkracht ondersteunt. De dienstverlening is altijd onderwijsgerelateerd en heeft vaak betrekking op persoonlijke ontwikkeling en de eigen leerlijn van de leerling. Ook nu houdt een onderwijsbegeleider zicht op de voortgang en de inhoud van de ondersteuning. Alle inspanningen zijn erop gericht om het kind goed te kunnen laten functioneren in de klas.

Kentalis

Voor kinderen met een grote uitdaging op het gebied van taal- en spraakontwikkeling werken wij intensief samen met Kentalis. Concreet betekent dit dat wij korte interventies Kentalis kunnen aanvragen. Kentalis heeft specifieke arrangementen voor de leerlingen van scholen in Apeldoorn. Daarnaast is op 1 augustus 2018 een nevenvestiging van de dr. P.C.M. Bosschool (school van Kentalis) gestart met ‘een school-in-de-school constructie’ bij PCBO de Regenboog-Osseveld in Apeldoorn.

Andere oplossingsrichtingen

Multidisciplinair overleg

Soms is de situatie zo complex dat de school er zelf niet uitkomt: verschillende onderwijs- en zorgprofessionals bespreken dan met de ouders tijdens een multi-disciplinair overleg (MDO) de uitdagingen van het kind en de hulpvraag van de school. Meedenken vanuit het kind, de ouders en de school staat hierbij centraal: wat is in deze specifieke situatie het beste voor de ontwikkeling van het kind? Welke stappen zijn nodig zodat dit kind kan functioneren in het reguliere basisonderwijs? Of zijn alternatieve leer- en onderwijsvormen meer in het belang van het kind? U kunt hierbij denken aan (tijdelijk) gecombineerde onderwijs- en zorgtrajecten of doorstroming naar speciaal (basis)onderwijs.

Toelaatbaarheidsverklaring voor S(B)O

Om voor een leerling de deur naar SBO of SO te openen is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De aanvraag loopt via de school en het advies van deskundigen speelt een belangrijke rol: een gedragswetenschapper, niet verbonden aan de school, verzorgt het eerste advies en de tweede deskundige wordt vanuit het MDO gevraagd om advies uit te brengen.

Samen ervoor zorgen dat u samen met uw kind met plezier en tevredenheid terugkijkt op de basisschooltijd.

Ouders en hulp

Soms heeft u behoefte aan andere vormen van ondersteuning die gerelateerd zijn aan (de thuissituatie van) uw kind. Kijk dan op de volgende website:

https://www.apeldoorn.nl/vragen-over-opvoeden-en-opgroeien

Geschillen: conflict

Ondanks alle zorgvuldigheid en de beste intenties van de betrokken personen kan er natuurlijk altijd een verschil van mening ontstaan. Conflicten tussen ouders en een schoolbestuur gaan vaak over de ondersteuning van het kind of de toelating en uitstroming bij een school. Het komt ook voor dat het bestuur of de ouders een conflict hebben met het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een kind tot een school voor speciaal (basis)onderwijs.