Skip to main content
  • Zorgplicht

De zorgplicht houdt in dat scholen verplicht zijn een passende onderwijsplek voor een leerling te vinden. Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst. Samen zijn de 10 besturen in Apeldoorn verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband. Het streven is dat er geen leerlingen thuis zitten.

Letterlijk staat in de wet:

‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder een andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs’ (artikel 40 lid 4 Wpo).

Om aan de zorgplicht te voldoen, zorgt het samenwerkingsverband voor:

  • ondersteuning van het basisonderwijs;
  • een flexibele inrichting van de speciale onderwijsondersteuning;
  • goede procedures voor de doorstroom van leerlingen naar extra ondersteuning, SBO en SO