Skip to main content
  • Ondersteuning

Om leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, kan een beroep gedaan worden op twee vormen van ondersteuning: Basisondersteuning/lichte ondersteuning en Extra ondersteuning.

Basisondersteuning is de ondersteuning die op iedere school aanwezig is en door de school zelf word uitgevoerd in de klas. Het gaat hierbij om zogenaamde preventieve en lichte hulp, die planmatig wordt ingezet voor een kind. De school doet dit met de eigen, op school aanwezige expertise. Als de basisondersteuning niet voldoende aan de onderwijsbehoeften van  leerlingen tegemoet komt, kan de school lichte ondersteuning inzetten vanuit lichte of andere middelen wanneer die beschikbaar zijn.

Is de basisondersteuning/lichte ondersteuning onvoldoende passend voor een kind of groep, dan kan extra ondersteuning worden aangevraagd.  Dit wordt aangevraagd door de interne begeleider van de school in overleg met de gedragswetenschapper via Kindkans bij het SWV Passend Onderwijs. Indien nodig wordt het MDO(Multi Disciplinair Overleg) van het SWV Passend Onderwijs ingeschakeld. Handelingsgericht werken is uitgangspunt van werken. Daarin staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de mogelijkheden van de leerkracht in de groep centraal.

Lees hoe het samenwerkingsverband Apeldoorn haar ondersteuning heeft ingericht: