Skip to main content
  • Wat is Passend Onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Ieder SWV maakt zijn of haar eigen keuzes op wat voor de manier Passend Onderwijs in Apeldoorn wordt georganiseerd en betaald. Informatie over Passend Onderwijs kunt u terugvinden op de landelijke website van Passend Onderwijs en is te lezen in ons Ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan

Ieder samenwerkingsverband schrijft verplicht een ondersteuningsplan voor een periode van vier jaar. Inmiddels is een nieuw ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2023 - 2027.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten van de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en ouders van het samenwerkingsverband en hebben een controlerende en adviserende rol bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan. De ouders en leerkrachten zijn middels verkiezingen gekozen.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, waar de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Basis- en extra ondersteuning

Om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden worden ouders nauw betrokken en werken scholen zo goed mogelijk samen. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, kan worden aangevraagd bij het SWV. Ondersteuning van leerlingen bestaat binnen Passend Onderwijs uit basisondersteuning, lichte ondersteuning en extra ondersteuning. Een school kan lichte ondersteuning aanvragen bij het eigen bestuur volgens de daar afgesproken procedure. Extra ondersteuning kan door de reguliere scholen via Kindkans bij de wijkcoördinatoren van het SWV worden aangevraagd. Extra ondersteuning kan bestaan uit expertise inzet door onderwijsbegeleiders van het SWV en/of door het toekennen van financiële middelen voor de school. Lees meer over de verschillende vormen van ondersteuning via school.

Bestuurssamenstelling

Op 28 juni 2013 is de Stichting Passend Onderwijs 25.05 voor het primair onderwijs in Apeldoorn opgericht. Deze stichting bestaat momenteel uit 11 bestuurders, welke afkomstig zijn van de 11 besturen, die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband.