SBO / SO plaatsingen

Om een leerling in het speciaal (basis)onderwijs te plaatsen, moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd en een deskundigenadvies worden gegeven.

De school dient, in overleg met de ouders van de leerling, bij het MDO van het SWV een verzoek in voor een toelaatbaarheidsverklaring. De intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school schrijven daartoe allereerst een samenvatting van het dossier van de leerling, bespreken deze met de ouders en vervolgens in het MDO. De ouders zijn in onderling overleg al dan niet aanwezig bij de bespreking in het MDO.

De gedragswetenschapper is de eerste deskundige. Het MDO bepaalt wie de tweede deskundige is. De tweede deskundige voor het deskundigenadvies wordt, op basis van de ondersteuningsbehoefte/problematiek van de leerling, per situatie bepaald. Het kan hierbij gaan om een revalidatiearts, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts en een kinderpsychiater. De tweede deskundige krijgt de aanwezige informatie van de eerste deskundige. Het is de bedoeling dat dit snel, slagvaardig en zonder veel bureaucratie of onderzoek plaats vindt.

Het dossier (samenvatting leerling dossier en deskundigenadvies) wordt vervolgens aangeleverd bij de commissie voor afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en daar wordt  door de voorzitter van het MDO samen met een lid van het managementteam definitief beslist of er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. In de toelaatbaarheidsverklaring wordt in ieder geval de startdatum, de (mogelijke) einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning aangegeven.
Dit gebeurt uiterlijk binnen 4 weken na bespreking in het MDO, maar bij crisis- of thuiszittende leerlingen zo spoedig als mogelijk.

Ook wanneer leerlingen uit voorschoolse voorzieningen of zij-instroom komen, moeten zij  toelaatbaar verklaard worden tot het SBO of SO. Het dossier wordt aangeleverd door de voorschoolse voorzieningen of door externen. In onderling overleg wordt een tweede deskundige gevraagd.

Extra ondersteuning bij cluster 1, 2, 3 en 4

Nieuws

  1. Terugblik lezing De ‘growth mindset’, hoe werkt dat nu echt? door Annemieke Mol Lous d.d. 03-04-2019 Lees meer
  2. Nieuwsbrief maart 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer
  3. Terugblik lezing ‘De schoonheid van het verschil tussen man en vrouw’ door Martine Delfos Lees meer
  4. Terugblik lezing ‘Trauma bij leerlingen’ door Gwen Timmer van 13 februari 2019 Lees meer
  5. Nieuwsbrief februari 2019 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Lees meer