Aanmelding MDO

Het MDO (Multi Disciplinair Overleg) is een overlegorgaan van het samenwerkingsverband, dat standaard bestaat uit:

 • een voorzitter met onderwijskundige en gedragswetenschappelijke achtergrond
 • een gedragswetenschapper
 • een medewerker uit het CJG (Centrum Jeugd en Gezondheid) met brede kennis van de eerste lijns- en tweedelijnszorg

De deelnemers hebben een brede kennis van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden binnen het CJG en de Jeugdhulp.

Als een leerling besproken wordt, zal altijd de gedragswetenschapper en de intern begeleider van de desbetreffende school aanwezig zijn en afhankelijk van de casus eventueel andere experts op afroep. De ouders/verzorgers zijn bij een bespreking aanwezig. Wanneer het dossier voldoende informatie bevat, zal er geen bespreking plaats vinden en geven de ouders hun zienswijze schriftelijk aan.

Het MDO neemt in overleg met alle partijen besluiten over:

 • Aanvraag voor Extra Ondersteuning vanuit SBO en SO scholen en in zeer complexe situaties vanuit het basisonderwijs
 • Verzoek voor Toelaatbaarheidsverklaring
 • Instroom vanuit voorschoolse voorzieningen
 • Overige situaties

Aanvraag Extra Ondersteuning

Door het MDO wordt gekeken wat noodzakelijk is voor uw kind en wat zijn of haar onderwijsbehoeften zijn. Handelingsgericht werken is uitgangspunt van denken en handelen. Het MDO besluit in overleg met de betrokkenen, welke vorm van ondersteuning uw kind krijgt toegekend en voor welke periode.

Toelaatbaarheidsverklaring

Een week na het MDO vindt er een bespreking plaats tussen de voorzitter van het MDO en een managementlid. Dit is de commissie van afgifte van Toelaatbaarheidsverklarigen. Hier wordt definitief besloten of er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.

Instroom uit voorschoolse voorzieningen

Leerlingen uit voorschoolse voorziening met een complexe ondersteuningsbehoefte kunnen rechtstreeks bij het MDO worden aangemeld. De voorzitter bepaalt of er op grond van de aangeleverde dossiergegevens een bespreking plaats vindt. Het dossier wordt door de voorschoolse voorziening of door andere externen aangeleverd.

In dit overleg of na dossieronderzoek wordt vastgesteld of een leerling onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool of dat er een Toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor een SBO of een SO school.

Een GWS-er van het MDO of een orthopedagoog van een instantie verzorgt het eerste deskundigenadvies. In onderling overleg wordt een tweede deskundige gevraagd. Deskungenadviezen zijn nodig om een Toelaatbaarheidsverklaring te kunnen afgeven.

Overige situaties

Daarnaast is het mogelijk, dat een zeer specifieke ondersteuningsvragen rechtstreeks wordt aangemeld bij het MDO, bijvoorbeeld voor leerlingen met complexe medische en cognitieve problematiek vanuit o.a. integrale vroeghulp of kinderartsen. In dit soort situaties overlegt het MDO, hoe het dossier zo compleet mogelijk en al dan niet met deskundigenadvies kan worden aangeleverd. Het MDO zal ook altijd betrokken worden bij crisisleerlingen vanuit de eigen scholen en thuiszittende leerlingen in het samenwerkingsverband, die niet afkomstig zijn van de eigen basisscholen. Het gaat hier meestal om leerlingen, die vanuit de jeugdhulp uit huis worden geplaatst of kinderen uit jeugdinstellingen en voor leerlingen met een complexe vraag op een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Rechtstreekse aanmeldingen bij het MDO zijn ook mogelijk bij verhuissituaties.

Deskundigenadvies

Terug naar het overzicht

Contact?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

 1. Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs
 2. Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs op dinsdag 22 januari 2019
 3. Nieuwsbrief juni 2016 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO
 4. Nieuwsbrief januari 2016 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO 25-05
 5. Nieuwsbrief november 2015 SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO